Bekkenfysiotherapie van Dooren voor vrouwen en mannen zaken

Privacy policy


Privacy Policy

 

Bekkenfysiotherapie van Dooren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en er wordt daarom zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie van Dooren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 - Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dit wordt met u besproken; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bekkenfysiotherapie van Dooren is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens vermeldt op de website.